Lekce Proč Kontakt

Mechanické kmitání a vlnění

Rovnice postupné vlny
Struna kytary
Huygensův princip
Okamžitá výchylka oscilátoru
Okamžitá rychlost oscilátoru
Okamžité zrychlení oscilátoru
Dynamika oscilátoru
Energie oscilátoru
Matematické kyvadlo

Rovnice postupné vlny

Struna kytary

Huygensův princip

Okamžitá výchylka oscilátoru

Mezi kmitavým pohybem a pohybem rovnoměrným po kružici existuje velmi úzká souvislost. Průmět pohybu po kružnici do svislé roviny odpovídá pohybu kmitavému. Tuto analogii lze využít pro odvození rovnic, které kmitavý pohyb oscilátoru popisují...

Okamžitá rychlost oscilátoru

Odvození vzorce pro okamžitou rychlost oscilátoru bez použití derivace. Rychlost ve finální vzorci ( "v" bez indexu) je už rychlost hmotného bodu v oscilátoru.

Okamžité zrychlení oscilátoru

Odvození vzorce pro okamžité zrychlení oscilátoru bez použití derivace. Zrychlení ve finální vzorci ( označené jako "a" bez indexu) je už zrychlení hmotného bodu v oscilátoru.

Dynamika oscilátoru

Odvození vzorce pro vlastní frekvenci a periodu mechanického oscilátoru (závaží na pružině) pomocí určení sil, které v oscilátoru působí. Každý oscilátor, pokud kmitá volně t. j. bez vnějšího zásahu, kmitá na jedné konkrétní frekvenci, která se nazývá vlastní. Ta je určena konstrukčními parametry oscilátoru. V případě závaží na pružině jsou těmi parametry tuhost pružiny a hmotnost závaží.

Energie oscilátoru

Oscilátor má energii už v okamžiku sestavení. Je dána prací, kteru vykonáme při sestavování oscilátoru. Rozkmitáním dodáme druhou složku energie, a to energii kmitavého pohybu.

Matematické kyvadlo

Matematické kyvadlo je pouze fyzikální model. Reálné kyvadlo se mu může přiblížit, pokud použijeme těžké závaží malých rozměrů a velmi lehký pevný závěs. Frekvence a perioda matematického kyvadla závisí pouze na jediném parametru - na délce závěsu. Hmotnost závaží nehraje roli!

Nahoru ↑